Onderwijs

kronkel

Onderwijs in units
OBS De Rietschoof kent twee units: unit onderbouw en unit bovenbouw. De unit onderbouw bestaat uit de leerjaren 1 t/m 4 en de unit bovenbouw bestaat uit de groepen 5 t/m 8.

 

Op onze school wordt, net als op alle andere Fluviumscholen, vanaf groep 4 gewerkt met de inzet van chromebooks. Iedere leerling heeft de beschikking over een device. Dit geeft ons de mogelijkheid om te komen tot gepersonaliseerd leren, waarbij wordt ingezet op individuele behoeften en leerroutes van leerlingen.

2_20170914_085844-e1505372934102

Onderbouw

kronkel

Onze onderbouw bestaat uit de leerjaren 1 t/m 4. Op dit moment hebben wij deze verdeeld in combinatiegroepen: een groep 1-2 en een groep 3-4 met ieder een eigen leerkracht die wordt ondersteund door een leerkrachtondersteuner.
Leerkrachten en onderwijsondersteuners werken nauw samen en stemmen in samenwerking en overleg (met regelmaat in aanwezigheid van de Interne Begeleiding) het onderwijs af op de behoeften van de leerlingen. De professionals die aan de onderbouw verbonden zijn werken nauw samen en zijn betrokken bij de ontwikkeling van alle leerlingen. Wij bewaken met deze werkwijze een goede doorgaande lijn in leren.

Bovenbouw

kronkel

De bovenbouw bestaat uit de groepen 5 t/m 8.  De bovenbouw bestaat uit twee combinatiegroepen, een groep 5-6 en een groep 7-8. De leerkrachten in de bovenbouw worden ondersteund door een onderwijsondersteuner. Wij sturen onze leerlingen aan op samenwerken en een zelfstandige werkhouding. Hierbij houden wij rekening met de verschillende (leer)behoeften van onze leerlingen.

 

Contact met de leerkrachten

Kijk voor een overzicht van onze leerkrachten onder het kopje team op de pagina 'Over ons'.

leerfoto-300x70

Passend onderwijs

kronkel

Als extra ondersteuning nodig is
De zorg aan onze leerlingen betreft de totale ontwikkeling: lichamelijk, cognitief (verstandelijk) en sociaal/emotioneel. Wij zetten hierbij sterk in op de verbinding tussen school en thuis en hechten grote waarde aan een goede relatie met ouders.

 

Wij proberen al onze leerlingen zo goed mogelijk in hun behoeften te voorzien. Dat doen wij in ons werken in de klas en daar buiten. Hieronder beschrijven wij hoe wij dat doen en met welke mensen.

 

De groepsleerkrachten in de groep dragen zorg voor:

 • Observaties en toetsen.
 • Analyse van methodetoetsen en landelijke toetsen zoals CITO, en analyseren van signaleringslijsten vanuit Leeruniek (sociaal/emotionele signaleringslijst gr. 3-8) en registratielijsten KIJK (groep 1-2).
 • Overleg met de zorgcoördinator (Interne Begeleider).
 • Informeren van ouders.
 • Opstellen, uitvoeren en bespreken van een plan van aanpak met ouders en betrokkenen.
 • Overleg met externe instanties.
 • Verstrekken van schriftelijke informatie aan instanties.

 

Zorgcoördinator / Interne Begeleider (IB)
De Interne begeleider is verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg aan de kinderen. De IB-er helpt de leerkrachten op de school bij het bieden van de juiste ondersteuning aan leerlingen.

 

De belangrijkste taken van de zorgcoördinator zijn:

 • Het samen met de leerkracht en ouders bekijken welke hulp gewenst en noodzakelijk is.
 • Het begeleiden en coachen van leerkrachten en leerlingen.
 • Bewaken van de continuïteit van de leerlingenzorg.
 • Het mede onderhouden van contacten met de ouders.
 • Samenwerken met externe instanties zoals: samenwerkingsverband, gemeente, GGD en specialistische praktijken.

 

In onze school hebben wij één dag per week IB aanwezigheid.

 

Remedial Teaching (RT)
De RT-er is gericht op de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning wordt tijdens schooltijd gegeven, waarbij de leerlingen voor wie dat nodig is door de RT-er buiten de klas worden begeleid. In de meeste gevallen gaat het om extra hulp bij taal of rekenen, maar ook sociaal-emotionele problemen kunnen een obstakel zijn om tot leren te komen. Als er leerlingen zijn met eenzelfde ondersteuningsbehoefte, komt het voor dat er in kleine groepjes wordt gewerkt. De RT wordt gegeven door een leerkrachtondersteuner of een leerkracht.

 

Plusgroep Willie Wortel Werkgroep
Leerlingen die een (grote) ontwikkelingsvoorsprong hebben, geven wij extra ondersteuning zodat zij uitgedaagd blijven binnen ons onderwijs. Wij bieden deze leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen in onze Willie Wortel Werkgroep. Onder begeleiding van onze specialist meer- en hoogbegaafdheid worden deze leerlingen uitgedaagd om tot grotere prestaties te komen. Voorwaarde om deel te nemen zijn stabiele leerresultaten, een brede interesse en een grote leermotivatie. Eén keer per week komen deze leerlingen samen om aan verdiepende opdrachten te werken.

 

Andere deskundigen
Extra ondersteuning zal niet altijd voldoende zijn om de kinderen met een grote ondersteuningsbehoefte binnen de school het juiste aanbod te geven. Als het nodig is betrekt de school specialistische deskundigheid van buiten de school. Hier kan het gaan om orthopedagogen, psychologen, een logopedist, schoolmaatschappelijk werk, GGD,  jeugdzorg etc. Zo is de logopediste wekelijks aanwezig op school om kinderen te begeleiden. Wij sturen aan op een goede en open samenwerking met deze instanties en nemen ouders in alle stappen mee.

 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband BePO (Betuws Primair Passend Onderwijs). Binnen ons samenwerkingsverband wordt de extra zorg voor onze leerlingen gecoördineerd.

Heeft u vragen over de vormgeving/invulling van passend onderwijs in onze regio kunt u terecht bij ons samenwerkingsverband BePO.  Het samenwerkingsverband Betuws Primair Passend Onderwijs bestaat uit vijftien schoolbesturen voor primair onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (SO3 en SO4) in de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neerijnen, Neder-Betuwe en Tiel. Zo'n 1250 leerkrachten verzorgen passend onderwijs voor ongeveer 15.000 leerlingen in 85 scholen. Door gericht met elkaar samen te werken vullen schoolbesturen en scholen elkaar aan en versterken elkaars kwaliteiten. Hierdoor ontstaan meer en betere ondersteuningsmogelijkheden voor de leerlingen.

 

Voor informatie verwijzen wij u naar de BePO-site

Engels schoolbreed

kronkel

Sinds 1986 is het geven van onderwijs in Engels in het basisonderwijs vanaf groep 7 verplicht.

 

Tegenwoordig zien wij, dat het beheersen van deze taal steeds belangrijker wordt. Overal word je geconfronteerd met Engelse termen en begrippen. We kunnen er niet meer omheen en dat willen wij ook niet. Wij willen onze leerlingen goed voorbereiden op de maatschappij - en op het vervolgonderwijs-.

 

Op OBS De Rietschoof kiezen wij er bewust voor om onze leerlingen al op jonge leeftijd op een speelse wijze bekend te maken met nieuwe klanken en eenvoudige woorden. Wij hebben een methode gekozen die kinderen stimuleert om met zelfvertrouwen een taal te leren spreken. Ons onderwijs leert hen dit met behulp van de kracht van liedjes en ritme en de inzet van het digibord waar native speakers aan het woord komen. Wij laten onze leerlingen in aanraking komen met lees- en luisterfragmenten, teksten en gesprekken.

 

Onze leerlingen maken een start met het communiceren in het Engels: luisteren, (durven) spreken en in mindere mate schrijven. In de onderbouw ligt de nadruk op luisteren en spreken, in de bovenbouw komt daar ook lezen en schrijven bij.

HVO/GVO

kronkel

GVO en HVO
De afkorting GVO staat voor godsdienstig vormingsonderwijs.
De afkorting HVO staat voor humanistisch vormingsonderwijs.

 

Dit vormingsonderwijs – GVO en HVO – is bedoeld voor kinderen op openbare scholen in Nederland. Onze school stelt ouders in de gelegenheid om van dit onderwijs te profiteren, met de bedoeling om kinderen al op jonge leeftijd te leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. De lessen helpen kinderen om hun eigen kijk op het leven te ontwikkelen. Om oog te hebben voor wat geloof en/of overtuiging voor mensen kan betekenen. En om respect te hebben voor mensen die anders in het leven staan dan zij zelf.

HVO-GVO-300x94